جاویدان در پارسی
بوشن گالوانیزه چین
مهره ماسوره گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل
زانو سیاه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل
فلنج لبه دار
تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل
زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین
سه راه تبدیل گالوانیزه توپی برزیل TUPY
زانو گالوانیزه 90 درجه چین
سه راه تبدیل سیاه توپی (TUPY) برزیل
سه راه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل
سه راه گالوانیزه مک (MECH) چین
تبدیل گالوانیزه مک (MECH) عدد
جاویدان در پارسی
فهرست