جاویدان در پارسی
تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل
زانو گالوانیزه 90 درجه چین
فلنج لبه دار
مهره ماسوره گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل
زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین
سه راه تبدیل گالوانیزه توپی برزیل TUPY
زانو سیاه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل
سه راه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل
تبدیل گالوانیزه مک (MECH) عدد
سه راه تبدیل سیاه توپی (TUPY) برزیل
سه راه گالوانیزه مک (MECH) چین
بوشن گالوانیزه چین
جاویدان در پارسی
فهرست