جاویدان در پارسی
مهره ماسوره گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل
سه راه تبدیل گالوانیزه توپی برزیل TUPY
سه راه تبدیل سیاه توپی (TUPY) برزیل
زانو سیاه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل
بوشن گالوانیزه چین
تبدیل گالوانیزه مک (MECH) عدد
تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل
سه راه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل
سه راه گالوانیزه مک (MECH) چین
زانو گالوانیزه 90 درجه چین
زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین
فلنج لبه دار
زانو 90 درجه SGP بنکن (Benkan)
جاویدان در پارسی
فهرست